Aké sú možnosti poistenia batožiny

Ak prepravujete svojím autom či už denne alebo počas dovolenky rôzne cennosti, určite nechcete nechať nič na náhodu. Samozrejme, nikto nedokáže predvídať všetky možné nepríjemné scenáre. S poistením batožiny v aute však následky akýchkoľvek situácií zvládnete omnoho jednoduchšie.

Ak máte vo svojom vozidle batožinu v podobe elektroniky či športového náradia na viditeľných miestach, riziko ich ukradnutia z vášho auta sa zvyšuje priamo úmerne k ich materiálnej hodnote. Primerané zabezpečenia prepravovaných vecí by preto malo byť samozrejmosťou. Neoceniteľnú finančnú pomoc pre prípad ich krádeže alebo znehodnotia pri havárii či živelnej udalosti vám poskytne poistenie batožiny vo vozidle.

Prevencia je základ

Zo skúseností mnohých aktívnych motoristov je zrejmé, že prevencia je aj v prípade ochrany cenných predmetov v aute základom úspechu. Dodržiavanie odporúčaných bezpečnostných zásad v podobe primeraného zabezpečenia auta pred krádežou je preto nesmierne dôležité. Odporúča sa parkovať na bezpečných parkoviskách a neprepravovať v ňom žiadne cenné veci na viditeľných miestach. Niekedy je však ťažké tieto predmety zabezpečiť tak, aby neboli v aute viditeľné, ak ide o objemnejšie športové náradie, lyžiarsku výstroj či autosedačky.

Napriek tomu by ste sa mali snažiť nepriťahovať zbytočnú pozornosť a všetky prepravované veci v aute zabezpečiť tak, aby neboli priamym lákadlom pre potenciálnych zlodejov. V opačnom prípade to môže viesť k ťažkostiam pri dohode s príslušnou poisťovňou a následnej finančnej strate pri poistnom plnení z dôvodu hrubej nedbanlivosti.

Aké veci patria do kategórie batožina

Poistenie batožiny všeobecne zahŕňa finančné odškodnenie za stratu, znehodnotenie alebo odcudzenie batožiny, ktorá zahŕňa veci osobnej potreby, elektronické či optické prístroje a športovú výstroj. Veci osobnej potreby sú obvykle osobné veci, ktoré si poistená osoba vezme so sebou na cestu, alebo ktoré si zakúpi v priebehu cesty.

Cennosťami môžu byť napríklad rôzne šperky, drahé kamene, hodinky, kožuchy a kožušiny. Z elektronických a optických prístrojov ide najčastejšie o prenosné osobné počítače s príslušenstvom, mobilné telefóny, satelitné navigačné GPS prístroje, fotoaparáty, videokamery, filmovacia a premietacia technika či ďalekohľady. Väčšina poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu vám ponúkne poistenie batožiny ako súčasť cestovného poistenia, alebo ako jednu z foriem pripoistenia k cestovnému poisteniu. Sú však aj poisťovne, ktoré vám tento poistný produkt poskytnú ako samostatnú formu poistenia. Poistenie batožiny je možné uzatvoriť na štandardnú výšku krytia alebo ako pripoistenie na zvýšené limity. Poistenie batožiny platí okrem Slovenska aj na území celej Európy.

Kedy vám poisťovňa vzniknutú škodu nahradí

Poistenie batožiny či cestovné poistenie s pripoistením batožiny vám nahradí straty za zabezpečené prepravované veci v prípadoch, ak bola škoda spôsobená:

  • krádežou, vlámaním alebo odcudzením celého motorového vozidla
  • poškodením, zničením alebo stratou batožiny pri dopravnej nehode alebo pri živelnej udalosti
  • stratou celej batožiny odovzdanej pri preprave dopravcovi (vyskytuje sa najčastejšie pri tejto forme poistenia)
  • poškodením, zničením alebo stratou batožiny z dôvodu ťažkého úrazu alebo náhleho ochorenia poisteného, ktoré bránili jeho schopnosti manipulovať s batožinou a pod.

Poistné plnenie vám v týchto prípadoch a pri splnení špecifických podmienok príslušná poisťovňa vyplatí maximálne vo výške technickej hodnoty poškodených vecí, ktorá neprevýši skutočnú škodu vzniknutú poistnou udalosťou. Za poškodenie, zničenie či stratu vecí tvoriacich súčasť vašej batožiny v rámci leteckej či inej prepravy nesie zodpovednosť príslušný prepravca. Preto je v takýchto prípadoch nutné žiadať zdokladovanie o vzniknutom stave práve od neho.

Ak došlo k poškodeniu vašich osobných vecí v rámci ubytovacieho zariadenia, vystavenie takéhoto dokladu je potrebné žiadať od ubytovateľa. V situácii, keď dôjde k odcudzeniu vašej batožiny, je nevyhnutné kontaktovať miestnu políciu a všetky doklady vrátane policajnej zápisnice zaslať po návrate domov príslušnej poisťovni. Pri plnení poistnej udalosti z dôvodu krádeže batožiny je dôležitou podmienkou zdokladovanie skutočnosti, že pri odcudzení vašich osobných vecí preukázateľne došlo k tzv. prekonaniu prekážky.

Prečo sa oplatí uzatvoriť poistenie batožiny

Hlavným účelom poistenia batožiny – či už vo forme samostatného poistného produktu alebo v podobe pripoistenia k cestovnému poisteniu – je prispieť k vašej väčšej pohode a bezpečnosti na cestách. Mať uzavreté poistenie batožiny v aute bude pre vás veľmi užitočné nielen krátkodobo počas cesty na dovolenku, ale aj celoročne, najmä ak často prepravujete vo svojom vozidle rôzne predmety s vyššou materiálnou hodnotou. V opačnom prípade sa vystavujete značnému finančnému riziku spojenému s odstraňovaním takto vzniknutej škody z vlastných prostriedkov. A to sa rozhodne neoplatí podceniť.

Foto: Hey Paul, Flickr

Pridaj komentár