Povinnosti zamestnávateľa pri používaní chemických látok

Každý jeden podnikateľ má svoje povinnosti, ktoré súvisia s predmetom podnikania. Pri používaní chemických látok je bezpečnosť na prvom mieste a preto je nevyhnutné všetky pravidlá poznať nielen teoreticky, ale aj z praktického hľadiska.

Prvoradá je bezpečnosť

Ak podnikateľ pri svojej činnosti využíva chemické látky alebo ich zmesi, alebo je možné, že na pracovisku vznikajú, je jeho povinnosťou zabezpečiť bezpečnosť a zdravie zamestnancov v každom prípade. Preto pred ich samotným použitím, ale aj počas neho musí zamestnávateľ dodržiavať nariadené opatrenia. V prvom rade musí vždy zamestnávateľ zistiť, či je látka, s ktorou môžu prísť pracovníci do kontaktu nebezpečná a či jej používanie nie je dokonca zakázané. Sem patria aj chemikálie, ktoré sa nielen používajú, ale môžu pri práci vznikať. Okrem toho musí zamestnávateľ presne vedieť, či pre používané látky platia nejaké najvyššie prípustné limity a ich používanie musí byť podložené vykonaným meraním koncentrácie chemického faktora na pracovisku. Veľmi dôležité je, aby bol vypracovaný prevádzkový poriadok týkajúci sa výskytu nebezpečných chemických látok spolu s posudkom o riziku.

Dôležité je dodržiavať na pracovisku s chemikáliami aj povolené množstva látok, ktoré sú nevyhnutné na prevádzkovú činnosť. Aj skladovanie má svoje podmienky, pretože chemické látky je možné udržiavať len na miestach na to určených, pričom skladovať sa spoločne môžu len také látky, ktoré spolu nereagujú nebezpečne. Priestory, kde sú látky umiestnené musia byť dobre označené výstražnou značkou alebo symbolom, aby bolo každému jasné, čo sa na mieste nachádza. Rovnako musia byť označené aj nádoby s chemikáliami a zamestnanci pri ich používaní musia mať osobné ochranné pracovné pomôcky.

Kde sa dajú chemické látky kúpiť?

Možností, ako sa dajú chemické látky zakúpiť je viacero. Jedným z nich je internetový obchod alchimica, kde nájdeme široký sortiment zo sveta chemikálií, farmaceutických látok, doplnkov stravy a prísad do potravinárskeho priemyslu. Zvláštnou kategóriou sú látky dodávané vedeckým pracoviskám, výskumným organizáciám, laboratóriám a iným biochemickým či zdravotníckym organizáciám, ktoré už nie je také jednoduché zohnať. Alchimica má v ponuke 60 000 položiek, ktoré sú dostupné zákazníkom v e-shope. Môžete sa tam pozrieť napríklad na položku luminol cena alebo gencian cena, kde nájdete výrobok v rôznych množstvách.  Vďaka tomu je jednoduché ich cenovo porovnávať a vybrať si tak presne podľa svojich požiadaviek.