Zásady pri spracovávaní osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov je potrebné dodržiavať určité pravidlá, inak sa veľmi rýchlo skĺzne k ich možnému porušeniu. Medzi základné patria…

Pravidlá pri spracovaní osobných údajov v rámci bezpečnostného projektu

Skôr, ako sa zameriate na daňovú optimalizáciu, dajte si do poriadku bezpečnostný projekt a odsledujte si, či boli všetky osobné údaje, s ktorými ste narábali, celkom v poriadku. To však budete musieť dobre poznať pravidlá pri ich spracovaní…

  1. Je nutné vymedziť účel spracúvania osobných údajov, ak sa osobné údaje nespracúvajú na základe osobitných zákonov, teda účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
  2. Určiť podmienky spracúvania osobných údajov v rámci bezpečnostného projektu.
  3. Získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel; je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti.
  4. Zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.
  5. Vypracovanie bezpečnostného projektu taktiež obnáša, aby sa potvrdilo, že osobné údaje sa spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely.
  6. Je treba spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania. Nesprávne a neúplné osobné údaje je prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť.
  7. Zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
  8. Je nutné zlikvidovať všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa už skončil. Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a zároveň je prevádzkovateľ povinný označiť ich, anonymizovať ich, ak tým možno dosiahnuť účel spracúvania a zlikvidovať ich ihneď, ako sa stanú celkom nepotrebnými.