Ako zvládnuť napísanie diplomovky? Dobre sa na ňu predpripravte!

Trápite sa, ako zvládnete napísanie Vašej diplomovky? Hoci to pre študentov nie je prvá takáto práca, predsa len ste si už prešli bakalárkou aj rôznymi seminárkami, diplomová práca je napriek tomu v mnohých ohľadoch špecifická. Má väčší rozsah, rozsiahlu empirickú časť, a najmä jej obhájením získate vysnívaný titul magistra či inžiniera. Preto je veľmi dôležité, ešte pred začatím písania samotnej diplomovej práce,  zvoliť si cieľ, ktorý chceme danou prácou docieliť a tiež metodiku, ktorú pri jej tvorbe použijeme.

 

Ciele záverečnej práce

Veru, veru, minimálne rovnako dôležité ako písanie diplomovky je určiť si jej cieľ. Môže ísť buď o cieľ týkajúci sa obhájenia nejakej hypotézy, prípadne daný názor chceme naopak vyvrátiť.  Ciele záverečnej práce sa zvyknú uvádzať v úvode diplomovej práce ako súčasť jej smerovania.

Cieľ a metodika dipomovej práce spolu veľmi úzko súvisia. Kým zmyslom cieľu práce je zadefinovať teoreticko-praktické smerovanie a tiež zameranie diplomovky, metodika zasa sleduje spôsob spracovania určeného cieľa. Preto ju určujeme, rovnako ako cieľ práce, hneď v úvode diplomovky. Vo všeobecnosti je metodika súborom metód použitých v záverečnej práci a bez nej, ani bez určeného cieľa práce nie je možné správne vypracovanie diplomovej práce.

Metodika Vašej diplomovky

Žiadna záverečná práca sa nezaobíde bez správnej metodiky práce. Tou najčastejšie používanou je literárna rešerš, t.j. vyhľadávanie informácií o istej problematike, ktorou sa daná diplomová práca zaoberá. Môžeme ju tiež označiť ako súhrn teoretických východísk k danej téme alebo problému.

Hlavnou funkciou literárnej rešerše je vytvoriť ucelený prehľad o súčasnej literatúre k zvolenej téme diplomovej práce. Až následne sa môžeme rozhodnúť, z akej literatúry budeme čerpať, čo nám poslúži ako zdroj pri tvorbe diplomovky.

Odporúča sa preto najprv si urobiť prehľad, práve za pomoci rešerše, aká literatúra je k danej téme k dispozícii a až potom potvrdiť, prípadne zmeniť  jej výber. Inak sa môže stať, že nebudete mať dostatok relevantných zdrojov, čo môže vážne ohroziť písanie Vašej diplomovej práce.

 

Literárna rešerš a iné metódy

Okrem literárnej rešerše, ktorá by mala byť v rámci využitej metodiky diplomovej práce metódou číslo jeden, sa môžu použiť aj iné metódy. Najčastejšie tieto:

– analýza – teoretický rozbor skúmaného predmetu alebo javu, ktorý si rozdelíme na menšie časti

– syntéza – zjednotenie častí problému do jedného celku, je to opak analýzy

– pozorovanie – cieľavedomé, systematické sledovanie vopred určených skutočností, ktoré sú vymedzené cieľmi záverečnej práce – výsledkom je popis a vysvetlenie toho, čo sledujeme – analógia – vychádza z pozorovania, ide o hľadanie podobných znakov u rôznych predmetov alebo javov

– porovnanie – inak aj komparácia sa využíva na zhodnotenie rovnakých alebo rôznych stránok predmetov alebo javov

 

Autorské právo: madhourse / 123RF Reklamní fotografie

Pridaj komentár